MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 30-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

STYPENDIA / ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016

[ 2015-08-18 ]

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz.

2572 z późn. zmianami) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,

 Uchwała Nr XXIII/160/2013 Rady Gminy w Lututowie z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lututów.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb

społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24 roku życia,

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i

młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także

dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami

sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do

ukończenia 24 roku życia.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o

stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163).

Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie ucznia na terenie gminy

Lututów oraz złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione

lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące

i gospodarujące.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

w szczególności udziału w wycieczkach szkolnych do teatru, do kina, do muzeum,

krajoznawczych, zielonych szkołach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych

przez szkołę; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych,

zajęciach dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, zajęciach logopedycznych, rehabilitacji

słuchu, wzroku, terapii pedagogicznej, psychologicznej itp.; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych,

komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, plastycznych lub innych mających na celu

rozwijanie uzdolnień ucznia; 

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: 

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do

realizacji procesu dydaktycznego, 

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, przyborów rysunkowych, malarskich,

kreślarskich, tuszu do drukarki, komputera, abonamentu internetowego za okres od

września do czerwca, multimedialnych programów edukacyjnych, okularów

korygujących wzrok, materiałów do wykonania prac dyplomowych itp., 

c) stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego

obligatoryjnie przez szkoły; 

5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza

miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy

kolegiów, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami

komunikacji zbiorowej; 

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie

stypendium w formach o których mowa w pkt 1-5, nie jest możliwe lub w przypadku

słuchaczy kolegiów nie jest celowe. 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z

procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia

do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych

nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na

rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury

oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10

miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na

okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania

a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2120 zł rocznie, a w

przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i

kolegiów pracowników służb społecznych 1908 zł rocznie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu

zdarzenia losowego, 

2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub

kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku

szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego

ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od

wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

 zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia

lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp,

 zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z

prawem lub bez prawa do zasiłku),

 oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób

niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa

rolnego w hektarach przeliczeniowych,

 wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie

komornika o nieściągalności alimentów,

 odcinek renty/emerytury,

 oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac

dorywczych/sezonowych,

 zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze

socjalnym ze środków publicznych,

 inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Świadczenia otrzymywane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić w

zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek

rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest

uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających

poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości

przyznanego stypendium/ zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w sekretariacie

Urzędu Gminy w Lututowie ul. Klonowska 8 pok. Nr 7 (I piętro) tel. (43) 8714052 lub

(43) 8714225 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00.

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini