Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 22-08-2019
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GOPS W LUTUTOWIE

[ 2019-02-07 ]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie

Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy ( 1 etat)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – 40 godzin tygodniowo

 

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lututowie

 

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodność dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 700), t.j. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

 

c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna ,politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

 1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

- o pomocy społecznej

- kodeksu postępowania administracyjnego

- o ochronie zdrowia psychicznego

- o przeciwdziałaniu przemocy

- innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 1. Umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność
 4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej
 5. preferowane prawo jazdy kat. B
 6. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

 1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych
 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych
 6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 9. Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu,wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców
 11. Inne zadania wynikające z wykonywanej pracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Życiorys ( CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. Podpisane pisemne oświadczenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,

b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

c) oświadczenie kandydata o niekaralności,

d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. Oświadczenie o treści: „ Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops_lututow@o2.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 2. Zgoda o treści: Na podstawie art. 16 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8 w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny.

 

Dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lututowie, ul. Klonowska 8 (w pokoju nr 52) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lututowie” w terminie do dnia 20.02.2019r.

 

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

    Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                              Kierownik

                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Lututowie

                                                                                              Alina Stefanowska

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1)

informujemy, że:

 

1)                 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8

2)                 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Marzena Wojtal , kontakt pod adresem iod@lututowgmina.pl

3)                 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby naboru na stanowisko pracownika socjalnego, do którego przystępuje kandydat składając dokumenty aplikacyjne. Mogą być również przetwarzane dane kandydatów w związku z realizacją zadań wynikających przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy

4)                 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w Pani/Pana wniosku/ piśmie bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa :

5)                 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6)                 Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy.

7)                 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8)                 W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, będą wydawane zainteresowanym lub niszczone w sposób mechaniczny w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór. Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone, a nie związane z naborem zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie 1 miesiąca od dnia wpływu dokumentów.

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy