MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Informacje dotyczące Kwarantanny

[ 2020-03-19 ]

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś

w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

• Nie opuszczaj domu.

• Nie wychodź do sklepu.

• Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

• Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

• Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

• Zachowaj zasady higieny.

• Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

• Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.

• W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.

• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.

• W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji

- mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

• W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady.

Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny

grozi mandat karny w wysokości 5000 zł


C 15 MapTa nocne Bo3Bpaw,eHua b nonbmy Ha Te6a pacnpocipaHaeica o6a3aTenbcTBo npoxowgeHua 14- gHeBHoro KapaHTuHa

Mto ^To 03HaMaeT?

flOMawHUM kapaHTUH b TeneHue 14 gHeM Tb 6ygewb npoxoguTb no agpecy, yka3aHHOMy To6oM b noKanu3a^uoHHOM kapTe.

Ecnu y Te6a HeT bo3mowhoctu npoxowgeHua KapaHTuHa goMa, Tb 6ygewb ee npoxoguTb b MecTe, yka3aHHoM Te6e cnyw6aMu (Takyro uH$opMa^uro nonynuwb npu nepeceneHuu rpaHu^i). Co6nrogau ux npuka3b u yka3aHua.

Ecnu kapaHTUH 6ygewb npoxoguTb goMa, co6nrogau cnegyro^ue npaBuna.

 • He Bbixogu U3 goMy.
 • He xogu b Mara3UH.
 • Ecnu y Te6a goMa wuBoTHbie, to no Mepe bo3mowhoctu yxogoM 3a hmmm bo BpeMa npoxowgeHua to6ou kapaHTUHa gonwHbi 3aHUMaTbca pogcTBeHHUku unu 3HakoMbie. Ecnu y Te6a HeT Takou bo3mowhoctu, o6paw,auca 3a noMo^bw k MecTHbM BnacraM.
 • He BcTpeMauca c gpyruMU nwgbMU u He npurnamau nwgeu k ce6e goMou.
 • Ecnu «UBemb c MneHaMU ceMbu, to no Mepe bo3mowhoctu Te6e Heo6xoguMo orpaHUMUTb koHTakT c humu u coxpaHaTb 6e3onacHyw gucTaH^uro, koTopaa cocraBnaeT kak MUHUMyM 2 MeTpa.
 • nonb3yuca oTgenbHou nocygou, MeM gpyrue nu^, Haxogaw,ueca b kBapTupe.
 • Ecnu UMeeTca Takaa Bo3MowHocrb, nonb3yuca oTgenbHou BaHHou koMHaTou / TyaneToM, MeM gpyrue npowuBarow,ue c To6ou; ecnu Takou bo3mowhoctu HeT, to kawgbiu pa3 nocne ucnonb3oBaHUA TyaneTa /BaHHou cnegyeT ero npoge3UH$u^upoBaTb Mucraw,UM cpegcTBoM.
 • npoBeTpuBau kBapTupy Heckonbko pa3 b geHb.
 • Co6nwgau npaBuna rurueHb.
 • Macro mou pyku u ge3UH$u^upyU Mecra, koTopbie Tporaewb pykaMU, Takue kak: cronbi, gBepHbie pyMku, akpaHbi Tene^oHoB.
 • npoBepau TeMnepaTypy Tena He pewe MeM 2 pa3a b geHb.
 • B cnyMae noBbmeHua TeMnepaTypb, kamna nu6o 3aTpygHeHHoro gbixaHua, HeMegneHHo o6paw,auca no Tene^oHy b cnyw6y caHanugHag3opa nu6o b HanpaBnauca b UH^e^uoHHoe oTgeneHue óonbHugbi, npuMeM gna npoe3ga nocrapauca He nonb3oBaTbca o6w,ecrBeHHbiM TpaHcnopToM.
 • O cocroaHUu cBoero 3gopoBba coo6w,au 3bohaw,um Te6e pa6oTHUkoM caHanugHag3opa.
 • B npoBepke npoxowgeHua to6ou kapaHTUHa MoryT yMacTBoBaTb nonu^eUckue - ohu MoryT noceTuTb Te6a Bo BpeMa kapaHTuHa.
 • B cnyMae Heo6xoguMocru kOHcynbTa^uu c BpaMoM, Bocnonb3yuca kOHcynbTa^ueU no Tene^oHy. BpaM MoweT Te6e BbicraBUTb anekTpoHHbiu pe^enT unu anekTpoHHbiu 6onbHUMHbiu nucT. Cnucok Megu^UHCkux yMpewgeHuu, npegocraBnarow,ux no Tene^oHy Megu^UHCkue kOHcynbTa^uu, Haxogaw,uxca b TBoeM okpecmocru, Haugemb Ha cauTe Ha^uoHanbHo^o ^oHga 3gpaBooxpaHeHua nonbwu no agpecy: bit.ly/teleporady-lista Eonbwe UH$opMa^uu gna Hywgarow,uxca b MegnoMow,u no agpecy: pacjent.gov.pl

Eonbwe uH$opMa^uu Ha caMme www.gov.pl/koronawirus Kanb^eHTep Ha^uoHanbHO^o $oHga
3gpaBooxpaHeHua nonbwu: 800 190 590

3a Heco6nwgeHue KapaHTuHHoro pewuMa - wTpa0 b pa3Mepe 5000 nonbckux 3noTixFrom 15 March, after returning to Poland you will be

required to undergo mandatory 14-day quarantine

What does this mean?

You shall stay in home quarantine for 14 days at the address you entered in your Passenger Location Card.

If you cannot quarantine at home, you will be quarantined at the centre indicated to you by the Services (you will be properly informed when crossing the border). Please follow the instructions and guidelines of the Services.

While staying in home quarantine, follow these instructions:

• Do not leave your place of stay.

• Do not go out shopping.

• If you have pets, give them to your family or friends for the duration of the quarantine, if possible. If impossible, seek municipal support by phone.

• Do not meet with other people and do not invite anybody.

• If you live with your family, limit contact with them as far as possible and keep a safe distance of at least 2 metres.

• Do not share your kitchen utensils with other people in the apartment.

• If possible, do not share a bathroom/toilet with other household members; if impossible, after using the toilet/bathroom, disinfect it with available cleaning products.

• Ventilate the apartment several times a day.

• Keep to the rules of hygiene.

• Wash your hands frequently and disinfect high-touch surfaces such as worktops, handles, telephone screens.

• Check your body temperature at least twice a day.

•     If you have a fever, cough, or shortness of breath, contact a sanitary-epidemiological station

immediately or report to the infectious diseases ward, avoiding public transport.

• Provide information about your health to the Sanitary Inspectorate staff calling you.

 • Police officers help verify that the quarantine is being observed - they can visit you during the quarantine.
 • If you need to contact a primary health physician, use teleconsultation. The physician is authorised to issue an e-prescription and an e-leave. A list of primary health establishments providing teleconsultation in your area is available on the National Health Fund (NFZ) website: bit.ly/teleporady-lista

More information on www.gov.pl/koronawirus NFZ hotline: 800 190 590

Failure to comply with the quarantine may result in a fine of PLN 5000.

[Ministry of Health][State Sanitary Inspectorate]


C 15 MapTa nocne Bo3Bpaw,eHua b nonbmy Ha Te6a pacnpocipaHaeica o6a3aTenbcTBo npoxowgeHua 14- gHeBHoro KapaHTuHa

Mto ^To 03HaMaeT?

flOMawHUM kapaHTUH b TeneHue 14 gHeM Tb 6ygewb npoxoguTb no agpecy, yka3aHHOMy To6oM b noKanu3a^uoHHOM kapTe.

Ecnu y Te6a HeT bo3mowhoctu npoxowgeHua KapaHTuHa goMa, Tb 6ygewb ee npoxoguTb b MecTe, yka3aHHoM Te6e cnyw6aMu (Takyro uH$opMa^uro nonynuwb npu nepeceneHuu rpaHu^i). Co6nrogau ux npuka3b u yka3aHua.

Ecnu kapaHTUH 6ygewb npoxoguTb goMa, co6nrogau cnegyro^ue npaBuna.

 • He Bbixogu U3 goMy.
 • He xogu b Mara3UH.
 • Ecnu y Te6a goMa wuBoTHbie, to no Mepe bo3mowhoctu yxogoM 3a hmmm bo BpeMa npoxowgeHua to6ou kapaHTUHa gonwHbi 3aHUMaTbca pogcTBeHHUku unu 3HakoMbie. Ecnu y Te6a HeT Takou bo3mowhoctu, o6paw,auca 3a noMo^bw k MecTHbM BnacraM.
 • He BcTpeMauca c gpyruMU nwgbMU u He npurnamau nwgeu k ce6e goMou.
 • Ecnu «UBemb c MneHaMU ceMbu, to no Mepe bo3mowhoctu Te6e Heo6xoguMo orpaHUMUTb koHTakT c humu u coxpaHaTb 6e3onacHyw gucTaH^uro, koTopaa cocraBnaeT kak MUHUMyM 2 MeTpa.
 • nonb3yuca oTgenbHou nocygou, MeM gpyrue nu^, Haxogaw,ueca b kBapTupe.
 • Ecnu UMeeTca Takaa Bo3MowHocrb, nonb3yuca oTgenbHou BaHHou koMHaTou / TyaneToM, MeM gpyrue npowuBarow,ue c To6ou; ecnu Takou bo3mowhoctu HeT, to kawgbiu pa3 nocne ucnonb3oBaHUA TyaneTa /BaHHou cnegyeT ero npoge3UH$u^upoBaTb Mucraw,UM cpegcTBoM.
 • npoBeTpuBau kBapTupy Heckonbko pa3 b geHb.
 • Co6nwgau npaBuna rurueHb.
 • Macro mou pyku u ge3UH$u^upyU Mecra, koTopbie Tporaewb pykaMU, Takue kak: cronbi, gBepHbie pyMku, akpaHbi Tene^oHoB.
 • npoBepau TeMnepaTypy Tena He pewe MeM 2 pa3a b geHb.
 • B cnyMae noBbmeHua TeMnepaTypb, kamna nu6o 3aTpygHeHHoro gbixaHua, HeMegneHHo o6paw,auca no Tene^oHy b cnyw6y caHanugHag3opa nu6o b HanpaBnauca b UH^e^uoHHoe oTgeneHue óonbHugbi, npuMeM gna npoe3ga nocrapauca He nonb3oBaTbca o6w,ecrBeHHbiM TpaHcnopToM.
 • O cocroaHUu cBoero 3gopoBba coo6w,au 3bohaw,um Te6e pa6oTHUkoM caHanugHag3opa.
 • B npoBepke npoxowgeHua to6ou kapaHTUHa MoryT yMacTBoBaTb nonu^eUckue - ohu MoryT noceTuTb Te6a Bo BpeMa kapaHTuHa.
 • B cnyMae Heo6xoguMocru kOHcynbTa^uu c BpaMoM, Bocnonb3yuca kOHcynbTa^ueU no Tene^oHy. BpaM MoweT Te6e BbicraBUTb anekTpoHHbiu pe^enT unu anekTpoHHbiu 6onbHUMHbiu nucT. Cnucok Megu^UHCkux yMpewgeHuu, npegocraBnarow,ux no Tene^oHy Megu^UHCkue kOHcynbTa^uu, Haxogaw,uxca b TBoeM okpecmocru, Haugemb Ha cauTe Ha^uoHanbHo^o ^oHga 3gpaBooxpaHeHua nonbwu no agpecy: bit.ly/teleporady-lista Eonbwe UH$opMa^uu gna Hywgarow,uxca b MegnoMow,u no agpecy: pacjent.gov.pl

Eonbwe uH$opMa^uu Ha caMme www.gov.pl/koronawirus Kanb^eHTep Ha^uoHanbHO^o $oHga
3gpaBooxpaHeHua nonbwu: 800 190 590

3a Heco6nwgeHue KapaHTuHHoro pewuMa - wTpa0 b pa3Mepe 5000 nonbckux 3noTix

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini