MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 30-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Relacja z XII sesji Rady Gminy w Lututowie

[ 2015-11-02 ]
Porządek obrad sesji po zmianach :

1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XI-tej sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje Radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi
- zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
- zmian w budżecie Gminy Lututów na 2015 r.
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieruszowskiego
- ustanowienia zabezpieczenia kredytu
- udzielenia dotacji celowej w 2016 r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego
- zmiany Uchwały nr XXIV/127/2009  z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczyciel

7. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac społecznie-użytecznych oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje Radnych.

9. Zapytania  i wolne wnioski.

10. Sprawy różne.
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Wardęga. Przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.
W jednym z punktów Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres jaki upłynął od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 września 2015 roku. Poinformował o złożonym na ręce Starosty Wieruszowskiego wniosku w sprawie utworzenia stacji pomiarów opadów atmosferycznych na terenie Powiatu Wieruszowskiego. Takim najbardziej odpowiednim miejscem byłby teren Gminy Sokolniki. Pan Starosta podczas jednego ze spotkań z wójtami zobowiązał się, że będzie dążył do powstania takiego punktu. W chwili obecnej najbliższy punkt znajduje się w Wieluniu. Niestety odległość jaka dzieli to miasto od terenów naszej gminy ma wpływ na różnice pomiędzy wysokościami opadów.
Pan Wójt powiedział również o tym, że do końca listopada br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie przeniesiony z miejscowości Kluski do Lututowa. Zlokalizowany będzie na terenie Oczyszczalni Ścieków. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana mieszkańcom poszczególnych wsi za pośrednictwem Sołtysów.
Poinformował zebranych podczas obrad sesji o wykonanej w miesiącu październiku przebudowie (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we  wsi Kozub na odcinku 730 metrów.
Sołtys Pan Lucjan Wrzosek wraz z  przedstawicielami Sołectwa Kozub złożyli kwiaty oraz podziękowania na ręce Wójta i Radnych Rady Gminy. Pan Wrzosek powiedział, że nie byłaby możliwa realizacja tego przedsięwzięcia, gdyby nie nastąpiły zmiany polityczne  i terytorialne dotyczące wyborów do rady gminy. W chwili obecnej jest wspólny radny dla miejscowości Huta i Kozub. Dodał, że jeśli ktoś ma wątpliwości co realizacji tej inwestycji we wsi Kozub, to powinien m. in. zwrócić uwagę na to, że do kasy naszego urzędu wpływa ok 70-80% podatku drogowego z terenu w/w miejscowości. 


Wójt przedstawił również szczegółową informację o działaniach gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Lututów. Do Agencji Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa w powiecie wieruszowskim złożono 140 wniosków o dopłaty, z tego 47,14% pochodziło z terenu naszej gminy. Podziękował członkom w/w komisji: przewodniczącemu – Ryszardowi Pichlakowi, z-cy przewodniczącego – Janowi Nawrockiemu, członkom Kazimierzowi Jadwiszczakowi i Arkadiuszowi Dębskiemu oraz Sołtysom za pomoc w szacowaniu szkód.
W dalszej kolejności Radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Jedną z nich była uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Lututów –Świątkowice”, ze środków budżetu Gminy Lututów na 2016 r. w wysokości 50.000,00 zł.
Kolejna dotyczyła ustanowienia zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie w formie hipoteki na nieruchomościach zabudowanych położonych w miejscowości Lututów stanowiących własność Gminy Lututów.
W odniesieniu na złożoną przez Wiceprzewodniczącego Pana Marka Zgadzaja interpelację Pan Wójt poinformował, że wystąpi do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  i Samorządności Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie umieszczenia progów zwalniających na drodze powiatowej tj. na ul. Wieruszowskiej w Lututowie, która biegnie wzdłuż budynków trzech placówek oświatowych.
Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini