MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-06-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

MOK w Lututowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

[ 2021-01-05 ]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie

ogłasza nabór na stanowisko

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

WYMIAR ETATU: 1/1

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa na okres próbny (na czas określony)

ADRES INSTYTUCJI: ul. Wieruszowska 17, 98-360 Lututów

MIEJSCE PRACY: Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie oraz Stadion Sportowy w Lututowie

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia                          na danym stanowisku:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada wykształcenie minimum zawodowe,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

1) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2) kultura osobista i umiejętność dobrej organizacji pracy,

3) pracowitość, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność,

4) gotowość do pracy w systemie równoważnego systemu czasu pracy również  w soboty i niedziele,

5) prawo jazdy kat. B

6) mobilność i dyspozycyjność czasowa.

 

3. Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór, należy:

1) utrzymanie należytej czystości w obiektach oraz wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie        
     oraz Stadionu Sportowego w Lututowie

2) dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

3) pomoc przy obsłudze imprez,

4) zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób    
     przebywających na terenie obiektów,

5) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy                                    
     na stanowisku,

6) wykonywanie prac konserwatorskich,

7) dozór urządzeń technicznych zgodnie z uprawnieniami,

9) udział w szkoleniach,

10) przestrzeganie tajemnicy służbowej,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp,

12) inne prace zlecone przez przełożonego wynikające z potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury  w Lututowie                                 
       i Stadionu Sportowego w Lututowie.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) Curriculum Vitae,

2) podanie o pracę,

3) oświadczenie o niekaralności,

4) Klauzula RODO.

Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art.                     22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych.

 

 

 

 

6. Termin i miejsce składania ofert:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2021 roku

 

 • do godz. 12.00 w siedzibie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY
 • lub drogą elektroniczną na adres: gok.lututow@wp.pl

 

2) Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie po terminie określonym

powyżej nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do MOK-u)

 

3) Prosimy o dopisek na CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                         i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 

7. Inne niezbędne informacje:

1) Rozstrzygnięcie naboru przewiduje się do dnia 11 stycznia 2021r .,

2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie wybierze spośród aplikacji trzy, które jego zdaniem najlepiej odpowiadają wymogom niezbędnym do pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru i zaprosi kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 11 stycznia 2021 r. po których dokona ostatecznego wyboru.

 

 

8.Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury         w Lututowie, adres do korespondencji  ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” bądź mailowy: iod@lututowgmina.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Kultury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b)       realizacji procedury rekrutacji w ramach  naboru na wolne stanowisko na podstawie Kodeksu Pracy.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
  w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 3. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się                   do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie

Sylwia Świdurska

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie