MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-06-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA LUTUTOWA

[ 2021-09-15 ]

                                   ZARZĄDZENIE NR 48/2021

BURMISTRZA LUTUTOWA

z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) oraz § 4 Uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lututów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi iv art. 3 ust. 3 ustawy z dnia fi4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

  1. Projekt uchwały zamieszczony zostanie:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lututów

2)  na stronie internetowej Gminy Lututów

3)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lututowie.

 

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii w przedmiotowej   kwestii    w   terminie    od    dnia    16    września    2021    r.    do   dnia 4 października 2021 r, do godz. 8.00.

 

§ 3. Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina.lututow@,gmail.corn .

 

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe

i podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lututów.

 

§ 5. Wykonane Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                              Burmistrz Lututowa
                                                   Marek Pikuła


Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie