MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 01-03-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZPOZ w Lututowie

[ 2022-10-05 ]


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Burmistrz Lututowa ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430) oraz w oparciu o zatwierdzony przez Komisję konkursową Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie z siedzibą przy ul. Jana Pawła Stalskiego 8, 98 – 360 Lututów.
Do udziału w konkursie może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.  z 2022 r.,poz.633, z późn. zm.).

Wymagane kwalifikacje kandydata:
posiada wykształcenie wyższe medyczne,
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
Przewidywany zakres obowiązków:
kierowanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Lututowie,
realizowanie zadań statutowych podmiotu,
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie,
racjonalne wykorzystywanie i gospodarowanie środkami finansowymi.

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
Życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej oraz dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu lekarza,
Oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
Oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,                        o którym mowa w pkt I. ppkt 3 ogłoszenia (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
 Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego  opatrzone  datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 Oświadczenie kandydata, o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu  wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lututowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli kandydat składa kopie dokumentów, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie” listownie na adres: Urząd Miejski w Lututowie  ul. Klonowska 8, 98 – 360 Lututów lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lututowie, pokój nr 3 w terminie do dnia 21 października 2022r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Lututowie  w terminie późniejszym niż określony w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia kandydatur to Urząd Miejski w Lututowie, zaś  termin nie później niż 20 dni od daty upływu terminu składania kandydatur,
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Radę Miejską w Lututowie Uchwałą Nr LIII/320/2022 z dnia 22 września 2022 r.,
Kandydaci biorący udział w konkursie spełniający wymogi formalne ogłoszenia zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Udostępnienie materiałów informacyjnych.

Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZPOZ w Lututowie ul. J. P. Stalskiego 8,  98 – 360 Lututów kandydaci mogą uzyskać  w Urzędzie Miejskim  w Lututowie ul. Klonowska 8, 98 - 360 Lututów  w godzinach pracy urzędu lub w ośrodku zdrowia w Lututowie  w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informacja o dodatkowych warunkach pracy i warunkach socjalnych

Dla Kierownika – lekarza Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie przewiduje się mieszkanie służbowe o pow. 82 m2 oraz  garaż.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Lututów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie  tut. urzędu.

                                          Burmistrz
                                     /-/ Marek Pikuła
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie