MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-05-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Lututowa z dnia 24 stycznia 2023

[ 2023-01-24 ]

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2023

Burmistrza Lututowa

z dnia 24 stycznia 2023 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów w 2023 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Lututów.

2. Program obejmuje:

1) wskazanie wysokości oraz sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu;

2) zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt;

3) zasady dokonywania obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

4) zasady poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt i przekazywania ich do adopcji;

5) zasady i warunki związane z usypianiem ślepych miotów;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

3. Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób ich wydatkowania zostały określone w Rozdziale 4 § 11 Programu.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Lututów;

2) Schronisku – rozumie się przez to placówkę prowadzoną przez Katarzynę Pluta Schronisko dla zwierząt "Pokochaj cztery łapy" w Niemojewie 62, 98-360 Lututów, z którą Gmina podpisała umowę na usługę wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom;

3) Opiekunie społecznym zwierząt – rozumie się przez to osobę, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi, na zasadach określonych w Programie, posiadająca wpis do Rejestru opiekunów społecznych prowadzonego przez Gminę Lututów.

Rozdział 2.
Zasady realizacji celów Programu

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy ma charakter działania doraźnego i odbywa się na podstawie zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt.

2. Gmina zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt pod numerem telefonu: 43 8714-177.

3. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i zapewnianiem im opieki zajmuje się Schronisko. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać będzie się przy użyciu specjalistycznego sprzętu, niepowodującego zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.

4. Schronisko zapewnia kompleksową opiekę na przyjętymi do schroniska zwierzętami, w szczególności poprzez zapewnienie im schronienia, karmienia, profilaktyki weterynaryjnej oraz leczenia, w tym usypiania ślepych miotów.

5. Schronisko podejmuje także działania mające na celu odnalezienie właściciela zwierzęcia przebywającego w schronisku oraz adopcji i propagowania adopcji co najmniej przez systematyczne zamieszczanie w ciągu 48 godzin od przyjęcia zwierzęcia do schroniska i w okresie przebywania zwierzęcia w Schronisku, ogłoszenia na stronie internetowej w postaci co najmniej jego zdjęcia z informacją o miejscu i dacie wyłapania, płci i opisu charakterystycznych cech.

6. Niezależnie od działań określonych w ust. 5 Schronisko podejmuje także działania mające na celu poszukiwania nowego właściciela dla zwierzęcia, poprzez publikację tożsamej informacji o możliwości adopcji zwierzęcia – odpowiednio jak w ust. 5 oraz umożliwienia potencjalnemu nowemu właścicielowi jego oględziny przed ewentualną adopcją.

§ 4. 1. Zwierzęta przebywające w Schronisku, wyłapane przez Schronisko z terenu Gminy, po upływie karencji co najmniej 14 dni od daty ich umieszczenia w Schronisku podlegają obowiązkowej sterylizacji lub kastracji, za wyjątkiem zwierząt, co do których zostały stwierdzone przez lekarza weterynarii przeciwwskazania do wykonywania tego rodzaju zabiegów – ze względu na stan zdrowia lub wiek.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

1) sporządzenie, prowadzenie i aktualizowanie Rejestru opiekunów społecznych zwierząt;

2) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

3) zakup i rozdysponowanie karmy;

4) dokarmianie;

5) obserwację oraz liczenie populacji;

6) odławianie dla przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji bądź usypiania ślepych miotów, w celu ograniczania rozmnażania się populacji;

7) współpracę Gminy z lekarzem weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę, tj. Usługi Weterynaryjne Krzysztof Malczewski ul. Klonowska 17, 98 – 360 Lututów, celem zapewnienia niezbędnego leczenia.

2. Opiekę, o której mowa w ust. 1 sprawują Opiekunowie społeczni zwierząt we współpracy z Gminą.

3. Osoba chcąca podjąć współpracę z Gminą w celu realizacji działań dotyczących opieki nad wolno żyjącymi kotami jest zobowiązana do złożenia deklaracji opiekuna społecznego zwierząt – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

4. Celem realizacji działań określonych w ust. 1 pkt 2, Gmina przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców Gminy o skupiskach wolno żyjących kotów, które następnie weryfikuje z udziałem pracownika Gminy lub odpowiednio Opiekuna społecznego zwierząt. Podstawą do ustalenia miejsc przebywania wolno żyjących kotów są także wszelkie inne informacje pozyskane przez Gminę lub jej Pracowników oraz Opiekuna społecznego zwierząt. Gmina oraz Opiekunowie społeczni zwierząt prowadzą obserwację oraz liczenie populacji wolno żyjących kotów.

5. Opiekun społeczny zwierząt zobowiązany jest do aktualizacji wskazanej w deklaracji liczebności populacji skupiska wolno żyjących kotów, nad którymi sprawuje opiekę.

6. Realizacja zadań wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 następuje poprzez zakup i wydawanie karmy dla wolno żyjących kotów Opiekunom społecznym zwierząt. Zakupu i wydania karmy dokonuje właściwa komórka Urzędu Gminy, według aktualnych potrzeb zgłaszanych przez Opiekunów społecznych zwierząt. Dokarmianie wolno żyjących kotów realizowane będzie w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, karma będzie wykładana w ustalonych miejscach przez Opiekunów społecznych zwierząt.

7. Celem realizacji działań określonych w ust. 1 pkt 6 i 7, wolno żyjące koty będą wyłapywane i przewożone do placówki weterynaryjnej, z którą Gmina zawarła stosowną umowę współpracy tj. Usługi Weterynaryjne Krzysztof Malczewski ul. Klonowska 17, 98 – 360 Lututów, przez wyznaczonych pracowników Gminy lub jej jednostek organizacyjnych, bądź Opiekunów społecznych zwierząt, przy czym w odniesieniu do przeprowadzania sterylizacji lub kastracji odbywa się to po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg.

8. Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania wydawanego przez Gminę, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie skierowania na zabieg. Wzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 2 do Programu. Wzór skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 3 do Programu.

9. Po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty wolno żyjące, po wymaganym okresie przebywania w placówce weterynaryjnej będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez:

1) Schronisko, które podejmuje działania zmierzające do adopcji zwierząt, na zasadach określonych w § 3 ust. 5 i 6 Programu;

2) Gminę, poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do Schroniska, w szczególności poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lututowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie realizacji zabiegu przez lekarza weterynarii, w odniesieniu do zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Gminy Lututów;

2) Gmina, poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii uśpienia ślepego miotu w odniesieniu do kotów wolno żyjących.

2. Koszty powstałe w wyniku działań określonych w ust. 1 finansuje Gmina.

§ 8. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Lututów, realizuje Gmina poprzez umieszczanie zwierząt w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w miejscowości Kozub 9, 98-360 Lututów.

§ 9. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, całodobową opiekę weterynaryjną wraz z transportem, doraźnym leczeniem, eutanazją w uzasadnionych weterynaryjnie przypadkach, zapewnia lekarz weterynarii Krzysztof Malczewski prowadzący placówkę weterynaryjną: Krzysztof Malczewski Usługi Weterynaryjne s.c. w Lututowie przy ul. Klonowskiej 17, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Gminą.

Rozdział 3.
Działania edukacyjne

§ 10. 1. W celu edukacji kształtowania świadomości mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt Gmina realizować będzie ponadto następujące zadania:

a) we współpracy z placówkami oświatowymi (m.in. Szkołą Podstawową im. Powstańców 1986 r. w Lututowie) działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji bezdomnych zwierząt,

b) działania informacyjne propagujące adopcję i wolontariat na rzecz ochrony zwierząt i prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z wykorzystaniem strony internetowej urzędu oraz gminnego biuletynu informacyjnego,

c) działania informacyjne na temat obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia z wykorzystaniem strony internetowej urzędu oraz gminnego biuletynu informacyjnego,

d) promowanie adopcji bezdomnych zwierząt z wykorzystaniem strony internetowej urzędu oraz gminnego biuletynu informacyjnego.

Rozdział 4.
Finansowanie programu

§ 11. Finansowanie przez Gminę zadań realizowanych w ramach niniejszej uchwały limitowane będzie wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Lututów na 2023 rok w kwocie 33.800,00 zł. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z celami podmiotów realizujących usługi w zależności od potrzeb. Zaplanowana kwota w wysokości 33.800,00 zł przeznaczona w programie na jego realizację, wydatkowana zostanie w sposób następujący:

1) zapewnienie schroniska dla bezdomnych zwierząt (umowa cywilnoprawna ze Schroniskiem - "Pokochaj cztery łapy" Niemojew 62, 98-360 Lututów) – 18.700,00 zł;

2) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych – 800,00 zł;

3) przeprowadzenie zabiegów sterylizacji lub kastracji dla zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku (umowa cywilnoprawna ze Schroniskiem - "Pokochaj cztery łapy" Niemojew 62, 98-360 Lututów) – 5.000,00 zł;

4) opieka weterynaryjna całodobowa w przypadku zdarzeń drogowych (umowa cywilnoprawna lekarzem weterynarii - Usługi Weterynaryjne Krzysztof Malczewski ul. Klonowska 17, 98 – 360 Lututów) – 3.500,00 zł;

5) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym zakup karmy celem dokarmiania wolno żyjących kotów – 800,00 zł;

6) przeprowadzanie zabiegów usypiania ślepych miotów (umowa cywilnoprawna z lekarzem weterynarii - Usługi Weterynaryjne Krzysztof Malczewski ul. Klonowska 17, 98 – 360 Lututów) – 1.000,00 zł;

7) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (umowa cywilnoprawna ze Schroniskiem - "Pokochaj cztery łapy" Niemojew 62, 98-360 Lututów) – 2.000,00 zł;

8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł;

9) działania edukacyjne mieszkańców Gminy Lututów w zakresie ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności - 1.000,00 zł.


Załącznik nr 1

Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Lututów w 2023 roku

 

                          Lututów, dnia…………………………………

 

 

                                                                       Burmistrz Lututowa

                                                                       ul. Klonowska 8

                                                                       98-360 Lututów

 

 

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

 

Imię i Nazwisko

społecznego opiekuna

zwierząt

 

Adres zamieszkania

Numer telefonu

 

Gatunek zwierząt

objętych opieką oraz ich

liczba i płeć

 

Miejsce przebywania

zwierząt

 

Forma udzielonej

zwierzętom pomocy

 

Informacje dodatkowe

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

                                                                                         …..………………………………………                                                            

                                                                                           Podpis społecznego opiekuna zwierząt

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2

Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Lututów w 2023 roku

 

Lututów, dnia…………………………………

 

                                                                       Burmistrz Lututowa

                                                                       ul. Klonowska 8

                                                                       98-360 Lututów

 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* LUB UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU*

            

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej

 

Adres zamieszkania lub siedziba

Numer telefonu

 

Ilość (szt.) zwierząt

zgłoszonych do zabiegu

 

Rodzaj zabiegu: sterylizacja*(szt.), kastracja*(szt.), uśpienie ślepego miotu*(szt.)

 

Miejsce przebywania zwierząt

 

Informacje dodatkowe
(gatunek zwierzęcia, przyczyna uśpienia ślepego miotu itp.)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutuów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

*- niepotrzebne skreślić.

 

 

                                                                 ……………………………………………………………                                                        

                                                                                                       Podpis wnioskodawcy

 

 

 


Załącznik nr 3

Do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Lututów w 2023 roku

 

 

                                                                                Lututów, dnia…………………………………

 

 

                                                                           Placówka Weterynaryjna

                                                                 ………………………………………..

                                                                 ………………………………………..

 

SKIEROWANIE NA ZABIEG

STERYLIZACJI/KASTRACJI* LUB UŚPIENIA ŚLEPEGO MIOTU*

 

Niniejszym kieruję zwierzę/ta zgłoszone przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:………………………………. szt.

Rodzaj zabiegu:            sterylizacja*:…………………..szt.

                                      kastracja*:……………………………………………szt.

Uśpienie ślepego miotu*:…………………………………………..szt.

 

 

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta (koty) zostaną odebrane przez:

………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                  

     ……….……………………………………                                                                                             

                                                                          Podpis przedstawiciela Gminy

                                                                                Lututów wydającego skierowanie

 

Lututów, dnia ……………………..

 

                                               

                                                                                              …………………………………………….                    

                                                                                                               Podpis osoby zgłaszającej

                                                                                                                  zwierzęta do zabiegu                                      

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 5/2023

Burmistrza Lututowa

z dnia 24 stycznia 2023 roku

 

FORMULARZ KONSULTACJI

projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy LUTUTÓW  w 2023 roku”.

 

Lp.

Aktualny zapis projektu (rozdział, ustęp, punkt) 

Proponowane zmiany brzmienia zapisu  lub proponowane nowe treści

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot zgłaszający

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

........................................................

Podpis i pieczęć 

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie