Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Inwestycje realizowane

 Przystosowanie budynku  na potrzeby ośrodka rehabilitacji
 w Lututowie.
Zadanie przewidywane do realizacji w latach 2016-2017. Na dzień 31.05 2017 r. na prace remontowo- budowlane wydatkowano  już z budżetu gminy na ten cel środki finansowe w wysokości 193.308,78 zł. Całkowita wartość projetu wynosi ok. 270.135,00zł.
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice, wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda
Górka, Dobrosław.
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2019r.
Na dzień 31.05 2017 r. wydatkowano z budżetu gminy na ten cel ok. 44.088,19zł. Całkowita wartość projetu wyniesie ok.1.826.000,00 zł Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w następnych latach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2014-2020, który został złożony.
Termomodernizacja Budynku
Urzędu Gminy w Lututowie.
Inwestycja przewidziana do realizacji w 2017 roku. Na dzień 31.05.2017r. wydatkowano na koszty związane z dokumentacją i audytem kwotę ok. 16.142,97 zł. Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do  WFOŚ i GW w Łodzi. Całkowita  wartość zadania wyniesie ponad 1.209.453 zł.Dzienny Dom Pomocy w  miejscowości Huta
Wniosek na realizację projektu złożony został  w ramach IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i ogłoszonego konkursu. Partnerzy-Starostwo Powiatowe, gmina Wieruszów, Lututów, Bolesławiec oraz Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie-zakończyli pierwszy etap prac dotyczący powołania takiego centrum w naszym powiecie. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest adaptacja budynku wraz z jego dostosowaniem do osób niepełnosprawnych, który zapewni swoim uczestnikom wyżywienie, usługi, opiekuńcze, formy terapii zajęciowej, formy terapii ruchowej, uczestnictwo w kółkach zainteresowań, trening umiejętności samoobsługi jako formy aktywizacji i podnoszenia  sprawności, zorganizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób stymulowanie utrzymania kontaktu z rodziną i najbliższym otoczeniem, udostępnianie codziennej prasy, korzystanie z punktu bibliotecznego oraz możliwości kontaktu z psychologiem.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy