MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 07-02-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Czyste Powietrze

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                 138

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                 63

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                   1 236 604,02


Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 8.00-14.00 w pokoju 21,23.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie można uzyskać na wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Więcej informacji na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub w punkcie konsultacyjno-informacyjnym

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Imię i nazwisko Beneficjenta
 PESEL Beneficjenta
 telefon kontaktowy Beneficjenta
adres e-mail Beneficjenta
adres zamieszkania Beneficjenta
adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
Imię i nazwisko współmałżonka
PESEL współmałżonka
Numer księgi wieczystej (dotyczy budynku objętego wnioskiem)
Numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów, na której znajduje się budynek objęty wnioskiem
Numer konta bankowego Beneficjenta
Adres budynku, którego dotyczy dofinansowanie
Dane osobowe oraz adresy zamieszkania współwłaścicieli
Czy została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny na warunkach Programu w wersjach obowiązujących do 14 maja 2020
W przypadku zaznaczenia  (TAK) nie jest możliwe wnioskowanie o źródło ciepła ).
Przedział czasowy, w którym wystąpiono o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy dla budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. W przypadku braku posiadania takiej informacji, należy wybrać przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjne rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
UWAGA: Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r. nie mogą uzyskać dotacji na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2/2a/2b do Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa. Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.
całkowitą powierzchnię budynku/lokalu mieszkalnego
UWAGA: Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.
Jeżeli w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza należy podać powierzchnie obejmującą tą działalność , liczbę miesięcy w roku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza
UWAGA: jeżeli procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.
Ilość źródeł ciepła w budynku, które podlegają wymianie i likwidacji
Uwaga! Zgodnie z Programem, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, na które otrzymano dotację w ramach Programu, wchodzi ono w okres trwałości, trwający 5 lat. W okresie trwałości, w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane było dane przedsięwzięcie, nie może znajdować się źródło ciepła niespełniające warunków Programu.
Jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie należy wpisać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia, rozumianą jako data poniesienia pierwszego kosztu (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego na materiał, usługę, urządzenie związane z realizowanym przedsięwzięciem). Data wystawienia faktury/dokumentu księgowego nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. (UWAGA: nie dotyczy Prefinansowania)
Wnioskowany rodzaj źródła ciepła (Możliwość dofinansowania tylko 1 źródła ciepła)
Ilość m2 dotyczących ocieplenia (dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem, ściany zewnętrzne/przegrody pionowe, podłoga na gruncie/strop nad piwnicą).
Ilość m2 dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

PREFINANSOWANIE :
- maksymalnie 3 umowy z wykonawcą , zgodnie z załączonym wzorem umowy dostępnym na stronie WFOŚiGW w Łodzi,
UWAGA: Prefinansowanie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy wskazany we wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę, jednakże to Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków z dotacji. Zalecamy wybieranie rzetelnych wykonawców.
Zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT Podatnik (wykonawca) zobowiązany jest do wystawienia faktury z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (tzw. faktury zaliczkowej).


Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi