MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-06-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie z dnia 1.09.2020 r.

W sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki placówki

            W związku z przywróceniem tradycyjnej formy kształcenia w wariancie A oraz w związku z możliwością wprowadzenia alternatywnych form kształcenia w wariancie B i C na wypadek zmiany sytuacji epidemiologicznej.

Na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818  i 2197),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie                    w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty               w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań            w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12sierpnia 2020r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • z dnia 12sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 • z dnia 12sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Wytyczne MEN, MZ i GIZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
 • Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie

 

W celu zapewnienia właściwego, skutecznego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły w czasie epidemii wprowadzam  procedury w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie, Szkole Filialnej w Niemojewie i Szkole Filialnej w Swobodzie, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

 Załącznik nr 1. Procedury ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii w odniesieniu do tradycyjnej formy kształcenia- Wariant A

Załącznik nr 2. Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania epidemii

 

Załącznik nr 3. Procedura bezpieczeństwa w stołówce szkolnej w trakcie epidemii .

 

Załącznik nr 4.  Procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.

Załącznik nr 5. Procedura postępowania  w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej u ucznia.

Załącznik nr 6. Procedury dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Załącznik nr 7. Procedury dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Niemojewie i w Swobodzie.

Załącznik nr 8

Procedury dotyczące mieszanej formy kształcenia ( hybrydowej) – Wariant B

Załącznik nr 9

Procedury dotyczące kształcenia zdalnego– Wariant C

 

Załącznik nr 1

Procedury ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii w odniesieniu do tradycyjnej formy kształcenia- Wariant A

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

- jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły powinien wynosić  min. 1,5 m.

 1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
 2. Osoby z zewnątrz i opiekunowie uczniów wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystanie ze środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu oraz stosowania osłony ust i nosa.
 3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. Organizuje się  zajęcia na świeżym powietrzu.
  1.  W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  2.  Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć należy wietrzyć sale i korytarze.
  3. W czasie zajęć uczeń korzysta tylko z własnych  przyborów i podręczników. Uczniowie  nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  4.  Uczeń nie powinien  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  5. Zobowiązuje się rodziców do stworzenia warunków szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami szkoły (np.: odbieranie telefonów i wiadomości ).
  6. Wprowadza się czasowy zakaz organizowania wycieczek szkolnych.

 

Procedury dotyczące organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej w Lututowie

1.Zajęcia szkolne zaplanowane zostały tak, by uczniowie uniknęli częstej zmiany sal lekcyjnych oraz gromadzenia się na korytarzach szkolnych.

2. Uczniowie podczas pobytu w szkole przebywają w wyznaczonych salach/ obszarach szkoły, nie przemieszczają się po szkole bez ważnego powodu.

3.Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają lekcje o godzinie 8:10, uczniowie klas 4-8 o godzinie 8:00.

 1. Uczniowie klas 1-6 korzystają z wejścia do szkoły od ulicy Wieruszowskiej, uczniowie klas 7-8 z wejścia od ulicy Jana Pawła Stalskiego i przemieszczają się do przydzielonych i oznakowanych szatni. 
 2. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej z zachowaniem  zasad:

- czas przebywania w szatni ograniczają do niezbędnego minimum ( przebranie obuwia, pozostawienie okrycia wierzchniego).

- nie gromadzą się (w szatni może jednocześnie przebywać nie więcej niż 10 osób),

 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej udają się do wyznaczonych sal
 2. Podczas przerw uczniowie przebywają  na holu przy klasie, w której mają kolejną lekcję:
 3. -  hol dolny I (szkoła podstawowa) - sala 16, 17, 18

-  hol górny I (szkoła podstawowa) – sala 5,6,7,8

-  hol dolny II (gimnazjum) - sala 19, 20, 23, 25

-  hol górny II (gimnazjum) – sala 9, 10, 26

Jeżeli  warunki pogodowe są sprzyjające, wszyscy uczniowi, pod opieką nauczycieli dyżurujących przemieszczają się (z zachowaniem odpowiedniego dystansu)  na boisko szkolne:

-  hol dolny I i hol górny I- wyjście od ul. Wieruszowskiej

-  hol dolny II i hol górny II- wyjście od ul. Jana Pawła Stalskiego

 1. Po zakończonych zajęciach uczniowie miejscowi bezzwłocznie opuszczają budynek i teren szkolny i udają się do domu. Uczniowie objęci opieką świetlicową przemieszczają się do sal świetlicowych.
 2. Uczniowie przygotowując się do lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych korzystają z przebieralni (szatni) z zachowaniem zasad:

- wchodzą do szatni po dzwonku,

- czas przebywania w szatni ograniczają do niezbędnego minimum.

 1. Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywać się będzie zmianowo:

I zmiana- klasy IV- V oraz VI A i VI B od 11: 30 do 11: 40

II zmiana- klasy VII- VIII oraz VI C  od 11:40 do 11:50

III zmiana- klasy I- III od 11: 50 do 12:00

 

Procedury dotyczące organizacji pracy w czasie epidemii w Szkoła Filialnej w Niemojewie

 1. 1.      Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00 .

Rodzice 5,6-latków przyprowadzają dzieci do oddziału od 8.00 do 8.10

natomiast rodzice 3,4-latków od 8.10 do 8.20.

Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad  bezpieczeństwa (osoby dorosłe dodatkowo zasłaniają usta i nos).

 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy bezpośrednio po zakończonych zajęciach udają  się do wyznaczonej sali.

Pozostali bezzwłocznie  opuszczają budynek i teren szkoły, udają się do domu.

 1. 3.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli dyżurujących przebywają w trakcie przerw na boisku szkolnym. W przypadku złej pogody uczniowie z klasy I i II schodzą na hol dolny, z klasy III pozostają na holu górnym .
 2. 4.      Uczniowie przygotowujący się do lekcji wychowania  fizycznego korzystają z szatni  (chłopcy) i z sal lekcyjnych (dziewczynki )z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wchodzą do szatni i klas po dzwonku ,czas przebywania w tych pomieszczeniach ograniczają do niezbędnego minimum.
 3. 5.      Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej odbywać się będzie zmianowo:

I zmiana - przedszkole 5,6-latki  od godz.10.50 do godz.11.10

II zmiana -przedszkole 3,4-latki od godz.11.10 do godz.11.30

III zmiana -klasy I- III  od godz.11.30 do godz.11.50

 

Procedury dotyczące organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Filialnej w Swobodzie

 

 1. Osoby z zewnątrz i opiekunowie/rodzice uczniów wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk znajdujących się przy wejściu oraz stosowania osłony ust i nosa.
 2. Uczniowie klas 1-2 przychodzą do szkoły na godzinę 7.55 i  rozpoczynają lekcje                    o godzinie 8.00.
 3. Dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą do szkoły na godzinę 8.05 -  8.15                 i odbierane są z Sali, w której odbywają się zajęcia w godzinach 12.50 – 13.00
 4. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej z zachowaniem  zasad:

- czas przebywania w szatni ograniczają do niezbędnego minimum ( przebranie obuwia, pozostawienie okrycia wierzchniego).

- nie gromadzą się

 1. Podczas przerw uczniowie przebywają  w sali lekcyjnej lub na korytarzu (co druga przerwa).
 2. Jeżeli  warunki pogodowe są sprzyjające, wszyscy uczniowie, pod opieką nauczycieli dyżurujących przemieszczają się (z zachowaniem odpowiedniego dystansu)  na boisko szkolne.
 3. Po zakończonych zajęciach uczniowie objęci opieką świetlicową udają się do  wyznaczonej sali-świetlicy, pozostali bezzwłocznie opuszczają budynek i teren szkolny i udają się do domu.
 4. Uczniowie przygotowując się do lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych korzystają z szatni – chłopcy, klasy – dziewczynki  z zachowaniem zasad:

- wchodzą do szatni i klasy po dzwonku,

- czas przebywania w szatni i klasie ograniczają do niezbędnego minimum.

 1. Wydawanie posiłków odbywać się będzie zmianowo:

I zmiana – oddział przedszkolny od 11.15 – 11.35

II zmiana – klasa I i II od 11.35 – 11.50

 

Załącznik nr 2

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID 19

1.Do biblioteki szkolnej mogą przychodzić tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

3. Obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej, w tym dezynfekcji rąk

4. Bibliotekarz podczas kontaktu z uczniami nakłada  maseczkę lub przyłbice i dezynfekuje ręce.

5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy-1,5 m.

6. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się używania telefonów komórkowych.

7. W celu zminimalizowania możliwości zarażanie wirusem ogranicza się ilość uczniów w bibliotece do dwóch, jeden wypożyczający, drugi oczekujący.

8.Wypożyczenia lektur szkolnych po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem języka polskiego, odbywać się będą podczas tych lekcji lub podczas godziny wychowawczej.

9. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników zostają odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2- dniowej kwarantannie.

10. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 

Załącznik nr 3

Procedura bezpieczeństwa w stołówce szkolnej w trakcie epidemii .

1.Przed przystąpieniem do wydawania obiad dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

2. Uczniowie wchodzący na teren stołówki dezynfekują ręce środkiem do tego przeznaczonym, znajdującym się przy wejściu do stołówki.

3.Uczniowie spożywają posiłek w jadalni szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.

5.Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.

6.W miejscu wyznaczonym w jadalni pracownik wydaje obiad uczniom w naczyniach wielorazowych, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru posiłku przez ucznia.

7.Uczeń siada na wyznaczone miejsce przy stole.

            8.Po zakończeniu jedzenia, uczeń zbiera swoje naczynia i przekazuje do zmywalni naczyń, które są następnie myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni.

 9.Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.

10. Po każdym posiłku miejsce spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalnia posiłku, krzesełek

11. Prowadzi się monitoring dezynfekcji pomieszczeń.

12.Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.

13.Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji myje i dezynfekuje ręce.

14.Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) pracownik wrzuca do przeznaczonego do tego zamykanego pojemnika

Załącznik nr 4

Procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

 1. W szkole przeprowadza się  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych.
 2.  Dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,  klawiatur, włączników dokonuje się po każdej zmianie użytkowników tych powierzchni.
 3. Podłogę myje się po każdym dniu zajęć wodą z detergentem oraz dezynfekuje się.
 4. W pracowniach przedmiotowych przeprowadza się dezynfekcje po każdej lekcji.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i powierzchnie dotykowe są dezynfekowane po każdej lekcji oraz podłoga będzie umyta wodą i detergentem oraz zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 6. Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć  wietrzy się sale i korytarze.
 7. Prowadzi się monitoring dezynfekcji pomieszczeń.
 8. 12.Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 9. 13.Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji myje i dezynfekuje ręce.
 10. 14.Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) pracownik wrzuca do przeznaczonego do tego zamykanego pojemnika

 

 

Załącznik nr 5.

Procedura postępowania  w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej u ucznia.

 1. 1.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia wystąpienia koronawirusa dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego terenowo dla placówki.
 3. Pozostali uczniowie z klasy osoby, która została czasowo odizolowana kontynuują naukę do czasu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia. W przypadku potwierdzenia uczniowie i nauczyciele, mający kontakt z  chorym uczniem, kierowani są na kwarantannę, w przypadku wykluczenia kontynuują naukę.

Załącznik nr 6

Procedury dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O tym fakcie informują także dyrektora szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, opuścić stanowisko pracy i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W przypadku nauczyciela, dyrektor szkoły wyznacza zastępstwo, w celu zapewnienia opieki uczniom.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Załącznik nr 7

Procedury dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Filialnych w Niemojewie i w Swobodzie.

Uczniowie i pracownicy oddziałów przedszkolnych stosują się do procedur obowiązujących w szkole, ponadto:

 1. Podczas zabaw na dworze i holu szkolnym stosuje  się taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 2. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący minimum półtora metra.
 3. Pracownicy obsługi nie powinni  kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci, powinni zachować dystans społeczny min. 2 m w odniesieniu do pracowników i innych dzieci.
 5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, rodzic lub opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust, nosa, dezynfekcja rąk).
 6. W szkole należy ograniczyć do minimum dzienną liczbę rodziców i opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w oddziale przedszkolnym.
 7. Regularnie czyści się i dezynfekuje przybory sportowe, zabawki i sprzęt na placu zabaw.

 

Podstawą dla dyrektora szkoły w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny” (tzw. warianty B i C pracy szkoły)  będzie pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego Szkołę.

 

Załącznik nr 8

Procedury dotyczące mieszanej formy kształcenia ( hybrydowej) – Wariant B

1.Wszyscy uczniowie klas 1-4 i klas ósmych oraz oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych według zasad opisanych dla wariantu A

2. Uczniowie klas 5-7 uczestniczą w zajęciach zdalnych, naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych (co najmniej 50%) i bez ich użycia (50%) według zasad opisanych w wariancie C oraz w Zarządzenie Nr.1/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lututowie z dnia 24 marca 2020 r.

 

Załącznik nr 9

Procedury dotyczące kształcenia zdalnego– Wariant C

1.Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach zdalnych, naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych (co najmniej 50%) i bez ich użycia (50%) według zasad opisanych w wariancie C oraz w Zarządzenie Nr.1/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lututowie z dnia 24 marca 2020 r.

2 Nadzorowi dyrektora podlega w szczególności organizacja zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

3. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć obywają się w ramach obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  w ramach godzin ponadwymiarowych.

4.Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

5.Zajęcia online w czasie rzeczywistym realizowane są za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

www.epodreczniki.pl

www.gov.pl/zdalnelekcje

www.cke.gov.pl

Learning Apps

Microsoft Office 365

MicrosoftTeams

Messenger

WhatsApp

 

 

 Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Kipigroch

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie